Fundusz UE - Realizowane projekty

Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego

TYTUŁ PROJEKTU:
„Odbudowa Firmy po pandemii oraz zwiększenie jej odporności na kryzys gospodarczy” 

Konkurs numer RPLD.13.01.00-IP.02-10-079/22 w ramach Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Cel projektu:
Projekt polega na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ukierunkowanego na odbudowie pozycji rynkowej w gospodarce po pandemii COVID-19 oraz zwiększeniu jego odporności gospodarczej na kryzys. Wnioskodawca planuje wprowadzić do Firmy nowe usługi oraz znacząco ulepszony proces świadczonych obecnie usług , dzięki czemu zniweluje ryzyko ponownego spadku przychodów w przypadku wystąpienia ponownych obostrzeń na rynku, a dodatkowo, wprowadzi do Firmy nowe źródło przychodów, dzięki czemu zwiększy konkurencyjność w czasach po pandemicznych

Całkowite wydatki na realizację projektu: 
Wydatki ogółem: 440 882,65 PLN 
Wydatki kwalifikowalne: 320 933,04 PLN
Dofinansowanie: 272 793,08 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Termin realizacji projektu: 
01/01/2023 r. – 31/12/2023 r.
www.mapadotacji.gov.pl 
 

Tarcza antykryzysowa PFR