pouczenie do odst膮pienia od umowy

Wy艂膮cznie Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem przys艂uguje 14 dniowy termin do odst膮pienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uwa偶a si臋 osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w którym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas (Pan Kanapka S.C J. Matuszewski D. Andrzejczak, 艁agiewnicka 54/56, 91-463 艁ód藕, biuro@pankanapka.pl, Telefon: 512-100-522) o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮). Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych kosztów wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie pó藕niej ni偶 14 dni od dnia, w którym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposobów p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem. Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, które zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz, niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie pó藕 niej ni偶 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w sposób inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odst膮pienia od umowy przez konsumenta jest wy艂膮czone w przypadku:
• Umowy, w którchy przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca krótki termin przydatno艣ci do u偶ycia.

WZÓR FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY 鈥

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

  • Adresat Pan Kanapka S.C J. Matuszewski D. Andrzejczak, 艁agiewnicka 54/56, 91-463 艁ód藕 , biuro@pankanapka.pl , Telefon: 512-100-522
  • Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy dostawy nast臋puj膮cych rzeczy(*) umowy o dzie艂o polegaj膮cej na wykonaniu nast臋puj膮cych rzeczy(*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imi臋 i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

Tarcza antykryzysowa PFR