regulamin sklepu

 1. DEFINICJE

U偶yte w Regulaminie poj臋cia oznaczaj膮:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, której przepisy szczególne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin okre艣laj膮cy ogólne warunki sprzeda偶y oraz zasady 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach sklepu internetowego Pan Kanapka;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.pankanapka.pl za po艣rednictwem którego Klient mo偶e w szczególno艣ci sk艂ada膰 Zamówienia;
  6. Sprzedawca - Pan Kanapka S.C. J. Matuszewski D. Andrzejczak, ul. Pó艂nocna 42, 91-425, 艁ód藕, NIP: 726-251-49-62, REGON: 100061820.
  7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  8. Umowa sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Pan Kanapka a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  10. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  11. Zamówienie – o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczególno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem www.pankanapka.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
  3. Sklep internetowy Pan Kanapka, dzia艂aj膮cy pod adresem www.panakanapka.pl, prowadzony jest przez Pan Kanapka S.C. J. Matuszewski D. Andrzejczak, ul. Pó艂nocna 42, 91-425, 艁ód藕, NIP: 726-251-49-62, REGON: 100061820. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki.
  4. Niniejszy Regulamin okre艣la w szczególno艣ci:
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady sk艂adania drog膮 elektroniczn膮 Zamówie艅 w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzeda偶y z wykorzystaniem us艂ug 艣wiadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych: Aby skorzysta膰 z Serwisu niezb臋dne jest: o szerokopasmowe 艂膮cze internetowe, o przegl膮darka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obs艂uguj膮ca CSS i JavaScript, o w艂膮czona obs艂uga plików cookies, o w艂膮czona obs艂uga okien wyskakuj膮cych (pop-up), o system operacyjny Microsoft Windows 7, 8 lub Vista, o aktywne konto e-mail.
  6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we w艂asnym zakresie uzyska膰 dost臋p do stanowiska komputerowego lub urz膮dzenia ko艅cowego, z dost臋pem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa Pan Kanapka zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 ograniczenia 艣wiadczenia us艂ug za po艣rednictwem Sklepu internetowego do osób, które uko艅czy艂y wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostan膮 o powy偶szym powiadomieni.
  8. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂ównej serwisu www.pankanapka.pl oraz pobra膰 go i sporz膮dzi膰 jego wydruk.
 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Klient mo偶e z艂o偶y膰 zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu si臋 z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  2. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa przekazu komunikatów i danych w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi w ramach Witryny us艂ugami, Sklep internetowy podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczególno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesy艂anych w Internecie.
  3. Klient zobowi膮zany jest w szczególno艣ci do:
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   • niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zak艂ócaj膮cy jego funkcjonowania, w szczególno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,
   • niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuci膮偶liwy dla innych klientów oraz dla Pan Kanapka,
   • korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,
 3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDA呕Y (PRODUKTY 呕YWNO艢CIOWE)
  1. W celu zawarcia Umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego nale偶y wej艣膰 na stron臋 internetow膮 www.pankanapka.pl i dokona膰 wyboru Towaru podejmuj膮c kolejne czynno艣ci techniczne w oparciu o wy艣wietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost臋pne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie sk艂adania Zamówienia – do momentu naci艣ni臋cia przycisku potwierdzaj膮cego z艂o偶enie Zamówienia – Klient ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystaj膮cego ze Sklepu internetowego wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego Zamówienia. Podsumowanie z艂o偶onego Zamówienia b臋dzie zawiera膰 m. in. opis wybranych towarów lub us艂ug, 艂膮cznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
  5. W celu wys艂ania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre艣ci Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe oraz naci艣ni臋cie przycisku potwierdzaj膮cego z艂o偶enie Zamówienia.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowi膮 ofert臋, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wys艂anie przez Klienta Zamówienia stanowi o艣wiadczenie woli zawarcia z Pan Kanapka Umowy sprzeda偶y, zgodnie z tre艣ci膮 Regulaminu.鈥║mow臋 traktuje si臋 za zawart膮 z momentem wp艂ywu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodno艣ci Zamówienia z Regulaminem.鈥≒o zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail zawieraj膮c膮 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  7. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim lub angielskim, o tre艣ci zgodnej z Regulaminem.
  8. Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronie g艂ównej serwisu www.pankanapka.pl oraz pobra膰 go i sporz膮dzi膰 jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzeda偶y) nast臋puje za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Ze wzgl臋dów bezpiecze艅stwa dane zamówienia nie s膮 dost臋pne przez Internet.
 4.  DOSTAWA
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa si臋 pod adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za po艣rednictwem:
   - Transportu w艂asnego

Koszty dostawy wynosz膮: Kwoty te s膮 uwidocznione w Serwisie podczas dokonywania przez Zamawiaj膮cego zamówienia Towaru. Dodatkowo koszty dostawy zostan膮 wskazane w czasie sk艂adania Zamówienia.

  1. Termin realizacji dostawy wynosi Towar dostarczany jest przez Sprzedaj膮cego w terminie i o godzinie ustalonej przez Zamawiaj膮cego przy sk艂adaniu zamówienia i liczy si臋 od dnia wys艂ania przez Klienta Zamówienia.
 1. CENY I METODY P艁ATNO艢CI
  1. Ceny Towarów podawane s膮 w polskich z艂otych i zawieraj膮 wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT, c艂a oraz wszelkie inne sk艂adniki.
  2. Klient ma mo偶liwo艣膰 uiszczenia ceny:
   • przelewem
   • za pobraniem
   • p艂atno艣ci膮 w systemie Paynow we wszystkich przypadkach oprócz p艂atno艣ci za pobraniem, op艂ata zostaje pobierana natychmiastowo
   • podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online w zakresie p艂atno艣ci kartami jest Blue Media S.A.
 2. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

Z zasady wg art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta klientom przys艂uguje 14-dniowy termin do odst膮pienia od umów, jednak z racji tego, 偶e przedmiotem umów w sklepie Pan Kanapka s膮 "rzeczy ulegaj膮ce szybkiemu zepsuciu" lub "maj膮ce krótki termin przydatno艣ci" prawo do ost膮pienia od umowy zawartej ze sklepem nie przys艂uguje. Pe艂na tre艣膰 ustawowego pouczenia znajduje si臋 w zak艂adce "pouczenie o odst膮pieniu od umowy".鈥

 1. RODO
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj膮cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegó艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc臋 – w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych – znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie Polityce prywatno艣ci – ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w ogólnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋, podanych przez Kupuj膮cego w zwi膮zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówie艅. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

umowa sprzeda偶y lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Kupuj膮cego, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ci膮偶膮cy na Sprzedawcy obowi膮zek prawny zwi膮zany z rachunkowo艣ci膮 (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. REKLAMACJE DOTYCZ膭CE TOWARÓW

Dotyczy Klienta b臋d膮cego Konsumentem:

Zobowi膮zani jeste艣my dostarczy膰 towar wolny od wad. Obowi膮zuje ustawowe prawo odpowiedzialno艣ci za wady rzeczy sprzedanej (r臋kojmia za wady) w zakresie okre艣lonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje mo偶na sk艂ada膰:

W przypadku wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi – o ile uznamy to za niezb臋dne do rozpatrzenia reklamacji, zobowi膮zani s膮 Pa艅stwo na nasz koszt dostarczy膰 wadliwy towar pod wskazany powy偶ej adres pocztowy. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru by艂oby nadmiernie utrudnione, zobowi膮zani s膮 Pa艅stwo udost臋pni膰 go nam w miejscu, w którym si臋 on znajduje. Zobowi膮zujemy si臋 ustosunkowa膰 do reklamacji niezw艂ocznie, nie pó藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia.

Odpowiadamy z tytu艂u r臋kojmi je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dwóch lat od dnia wydania towaru Pa艅stwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzeda偶y jest u偶ywana rzecz ruchoma, odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W sk艂adanej reklamacji zaleca si臋 (1) podanie informacji dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczególno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia wady; (2) okre艣lenie 偶膮dania dotycz膮cego sposobu usuni臋cia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obni偶enie ceny, odst膮pienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych sk艂adaj膮cego reklamacj臋 – u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Okre艣lone w zdaniu poprzednim zalecenia maj膮 form臋 jedynie niezobowi膮zuj膮cych wskazówek i w 偶aden sposób nie wp艂ywaj膮 na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta nieb臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem:

Kupuj膮cy nieb臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 towaru w czasie i w sposób przyj臋ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero pó藕niej – je偶eli nie zawiadomi艂 sprzedawcy niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje si臋 za przyj臋ty. Powy偶sze nie obowi膮zuje w przypadku podst臋pnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje mo偶na sklada膰 pisemnie na adres Sklepu oraz drog膮 elektroniczn膮.

  • na pi艣mie na adres: Pan Kanapka S.C J. Matuszewski D. Andrzejczak, ul. Pó艂nocna 42, 91-425, 艁ód藕.
  • za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pankanapka.pl.
 1. DODATKOWE GWARANCJE PRZY SPRZEDA呕Y TOWARÓW W SKLEPIE

Pan Kanapka jest producentem Towarów dost臋pnych w Sklepie. Pan Kanapka jako producent udziela dodatkowej gwarancji na Towary, których jest producentem na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej do艂膮czanej do Towarów. Udzielana przez nas gwarancja nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z przepisów o r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej (Pkt. VIII Regulaminu).

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE 艢WIADCZENIA US艁UG DROG膭 ELEKTRONICZN膭
  1. Pan Kanapka podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego dzia艂ania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi膮zuje si臋 usun膮膰 w rozs膮dnym terminie wszelkie nieprawid艂owo艣ci zg艂oszone przez Klientów.
  2. Klient mo偶e powiadomi膰 nas o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawid艂owo艣ci zwi膮zane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zg艂asza膰 drog膮 elektroniczn膮 na adres: biuro@pankanapka.pl
  3. W reklamacji dotcz膮cej nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci.
  4. Zobowi膮zujemy si臋 ustosunkowa膰 do reklamacji niezw艂ocznie, nie pó藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia jej z艂o偶enia.
 2. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃
  1. Informujemy, 偶e istniej膮 mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i mo偶e mie膰 miejsce wy艂膮cznie, gdy obie strony sporu wyra偶膮 na to zgod臋.鈥- Konsument mo偶e zwróci膰 si臋 z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania sporów konsumenckich dotycz膮cych zawartej Umowy sprzeda偶y do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).鈥- Konsument mo偶e równie偶 wyst膮pi膰 z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotycz膮cego zawartej Umowy sprzeda偶y przez sta艂y s膮d polubowny dzia艂aj膮cy przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).鈥- Komisja Europejska udost臋pnia równie偶 platform臋 do internetowego rozstrzygania sporów mi臋dzy Konsumentami i Przedsi臋biorcami (platforma ODR). Jest ona dost臋pna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Szczegó艂owe informacje dotycz膮ce rozstrzygania sporów konsumenckich w tym mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  3. Informujemy, 偶e zobowi膮zujemy si臋 do korzystania z pozas膮dowego rozwi膮zywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozas膮dowego rozwi膮zywania sporów mi臋dzy Pan Kanapka a Konsumentem jest: Online Dispute Resolution dost臋pny pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Konsument mo偶e do tego podmiotu z艂o偶y膰 wniosek o wszcz臋cie post臋powania w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania sporów konsumenckich.
 3. POSTANOWIENIA KO艃COWE
  1. S膮dem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest s膮d w艂a艣ciwy miejscowo wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepisów Kodeksu post臋powania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powsta艂ych pomi臋dzy Pan Kanapka a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na nasz膮 siedzib臋.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, a w szczególno艣ci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z pó藕n. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczno艣ci niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikaj膮cymi z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisów, zastosowanie znajduj膮 powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.
Tarcza antykryzysowa PFR